Eich Cynghorwyr

Cynghorydd Lowri Ann James

Enw: Cyng. Lowri Ann James

Cyfeiriad:
Tan y Castell
Pentir
Bangor
Gwynedd
LL57 4EE

Swydd/Is-bwyllgorau:
Cadeirydd - Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg
Pwyllgor Penodi
Llywodraethwr - Ysgol y Faenol

Proffil:
Yn wreiddiol o’r Bala ond wedi ymgartrefu ar fferm ym Mhentir ers 35 o flynyddoedd bellach.  Bu’n gweithio fel rhan o dȋm Gyrfa Cymru am 18 mlynedd, yn Bennaeth Iechyd, Diogelwch, Amgylchedd ac Ansawdd i gwmnïau tai cymdeithasol lleol,  ac erbyn hyn yn Arweinydd Risg, Iechyd a Diogelwch i’r Bwrdd Iechyd lleol.  Am gyfnod, bu’n ysgrifennydd adran ddefaid  Cymdeithas Amaethyddol Gogledd Cymru ac mai’n gyn lywodraethwr Ysgol Rhiwlas.

Rhestr Buddiant:

 • Cynrychioli Cyngor Cymuned Pentir
 • Llywodraethwyr Ysgol Y Faenol
 • Pwyllgor Canolfan Penrhosgarnedd
 • Aelod o Bwyllgor Cor Ieuenctid Mon
 • Cyswllt a Bwrdd Iechyd Prif-Ysgol Betsi Cadwaladr (B.C.U.H.B.)
Cynghorydd Dafydd Jones-Morris

Enw: Cyng. Dafydd Jones-Morris

Cyfeiriad:
9 Tregaean
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2HR

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg
Pwyllgor Penodi

Proffil:
Gyda chysylltiadau â Dinas Mawddwy, Caernarfon, Tregarth ac ers rhai blynyddoedd bellach Bangor. Cyn-gyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac yn aelod brwdfrydig o Gôr Meibion y Penrhyn.  Hefyd yn Ymddiriedolwr gydag Ambiwlans Awyr Cymru.

Rhestr Buddiant:

 • Aelod o Gor Meibion Y Penrhyn Bethesda
Cynghorydd Bernard Jones

Enw: Cyng. Bernard Jones

Cyfeiriad:
Swn y Gwynt
2 Ffordd Tregaean
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2HR

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg

Proffil:
Yn enedigol o Fethesda, derbyniodd ei addysg yn Ysgol Dyffryn Ogwen.  Erbyn hyn yn byw ym Mangor ac wedi ymgartrefu yno ers dros 25 o flynyddoedd.  Bu’n gweithio i’r gwasanaeth iechyd am 45 o flynyddoedd, yn Ysbyty Mȏn ac Arfon i ddechrau ac yna yn Ysbyty Gwynedd.  Treuliodd gyfnod byr hefyd yn gweithio i’r gwasanaeth Ambiwlans.

Rhestr Buddiant:

 • Cynrychioli Cyngor Cymuned Pentir ar Bwyllgor Unllais Dwyfor ag Arfon
 • Aelod a Blaenor yn Eglwys Emaus Bangor
 • Aelod o Gor Meibion Y Penrhyn Bethesda
 • Cyswllt a Bwrdd Iechyd Prif-Ysgol Betsi Cadwaladr (B.C.U.H.B.)
Cyng. Dewi Wyn Jones

Enw: Cyng. Dewi Wyn Jones

Cyfeiriad:
Bod Hyfryd
28 Y Rhos
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2LT

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg

Proffil:
Yn wreiddiol o Fȏn ond wedi byw ym Mhenrhosgarnedd ers 1999. Yn briod a dau o blant. Wedi gweithio ym maes Cyllid Myfyrwyr ers 1990.  Aelod o Gyngor Cymuned Pentir ers 2011  ac yn gyn warden yn Eglwys Sant Pedr.

Rhestr Buddiant:

 • Cyn Warden Eglwys Sant Pedr Penrhosgarnedd
Cyng. Jane Pierce

Enw: Cyng. Jane Pierce

Cyfeiriad:
Fodol Isaf
Ffordd Fodolydd
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4QD

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg

Proffil:
Yn enedigol o’i milltir sgwâr, mai’n parhau i fyw yn Fodolydd.  Dros y blynyddoedd, bu’n wyneb cyfarwydd yn Central Garage, Bangor, yna yn Ferodo, Caernarfon a heb anghofio Spring Home, Traeth Coch.  Bu hefyd wrth gwrs yn ffermio drwy gydol ei hoes.  Bellach, mai’n gwirfoddoli i Gyfeillion Ysbyty Gwynedd, yr RVS ac yn rhedeg grŵp ‘Carers Outreach’.  Mae hithau hefyd yn aelod brwdfrydig o Glwb yr Henoed ym Mhenrhosgarnedd.

Rhestr Buddiant:

 • Cynrychioli Cyngor Cymuned Pentir
 • Is-Gadeirydd Pwyllgor Canolfan Penrhosgarnedd
 • Is-Gadeirydd Pwyllgor codi arian RVS
 • Aelod o Gynghrair Ffrindiau Ysbyty Gwynedd
 • Aelod o Clwb Y Garnedd (henoed) ag ar eu pwyllgor
 • Aelod o Gylch Merched Glasinfryn
 • Aelod o Clwb Garddio Aber
Cyng. Menna Baines

Enw: Cyng. Menna Baines

Cyfeiriad:
200 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DJ

Proffil:
Golygydd a llenor sy'n enedigol o Fangor ond a dreuliodd rhan dda o’i phlentyndod yn Llanerfyl, Sir Drefaldwyn, cyn symud i Benygroes yn Arfon. Graddiodd ym Mhrifysgol Bangor a dilynodd MPhil yno hefyd. Bu'n olygydd i gylchgronau Golwg a Barn a threuliodd cyfnod yn gweithio ar ei liwt ei hun yn ysgrifennu, golygu a sgriptio.  Erbyn hyn mai’n golygu Barn am yr eildro, ac wrth gwrs, bu iddi gael ei hethol yn Gynghorydd Ward Pentir ar Gyngor Gwynedd ers mis Mai 2017.

Rhestr Buddiant:

 • Aelod o Bwyllgor Rheoli Canolfan Penrhosgarnedd
 • Aelod o Bwyllgor Menter Iaith Bangor
 • Aelod o Cyngor Gwynedd
 • Aelod o Banel Golygyddol Goriad
Cyng. James Griffiths

Enw: Cyng. Modlen Lynch

Cyfeiriad:
Ty’n Llwyn
Pentir
Bangor
Gwynedd
LL57 4DY

Proffil:
Yn enedigol o bentref Carrog ger Corwen, dwi wedi ymgartrefu ers blynyddoedd bellach ym Mhentir. Er i mi fod yn athrawes yn Ysgol Dyffryn Ogwen am yn agos i 12 mlynedd, un o ‘bobol ddwad Bangor’ ydw i, a chyswllt agos gyda’r ddinas ers imi symud i fyw yna fel myfyriwr ynghanol y saithdegau. Bellach wedi ymddeol o’r byd addysg, lle bum yn gweithio ym maes Addysg Grefyddol fel athrawes ac yna darlithydd yn y Brifysgol ym Mangor. Mae gennai ddiddordeb mewn materion a phrosiectau cymunedol Cymraeg a Chymreig, yn un o olygyddion papur bro ‘Goriad’ ac yn aelod o gôr Seiriol.

Rhestr Buddiant :

 • Aelod o Gor Seiriol
 • Aelod o Capel Berea Newydd
 • Cyswllt a Prifysgol Bangor
 • Cyswllt ag Ysgol Tryfan
Cyng. Ieuan Ellis

Enw: Cyng. Ieuan Ellis

Cyfeiriad:
12 Tregaean,
Penrhosgarnedd, Bangor,
Gwynedd
LL57 2HR

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg

Proffil:
Yn wreiddiol o Abersoch ond rwyf wedi byw yn dalgylch Cyngor Pentir am oddeutu 30eg o flynyddoedd.
Rwyf yn gyn Brif Swyddog Gweithredol efo’r Gwasanaeth Sifil.
Rwyf wedi gweithio yn benaf yn adrannau Addysg, Hyfforddiant a Mentergarwch.
Cyn ymddeol yn 2011 yr oeddwn yn gweithio yn Adran Addysg Llywodraeth Cymru yn swyddfa rhanbarthol y Gogledd.

 

Carol Wyn Owen

Enw: Carol Wyn Owen

Cyfeiriad:
2 Dôl Hyfryd
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2JZ

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg

Proffil:
Yn enedigol o Ddyffryn Ogwen ond wedi byw ym Mhenrhosgarnedd ers 2006. Yn briod gyda mab. Bu'n gweithio i Lywodraeth Leol am dros 35 mlynedd ac yn fwy diweddar fel Rheolwr Polisi a Strategaeth

Rhestr Buddiant:

 • Aelod o Eglwys Emaus
Andrew Joyce

Enw: Andrew Joyce

Proffil:
Wedi symud o Loegr, rydw i wedi byw ar Ffordd Penrhos neu o'i chwmpas ers dros 20 mlynedd, ac mae fy nhri o blant i gyd wedi derbyn addysg yn Ysgol y Faenol.

Ar ôl gyrfa mewn IT a Rheoli Prosiectau yng Ngorsaf Bwer Wylfa, cefais fy niswyddo’n wirfoddol er mwyn i mi gael mwy o amser gartref gyda fy mab ieuengaf.  Rwyf bellach yn gweithio'n rhan amser mewn archfarchnad leol.

Rwy’n falch o fod yn Ddemocrat Rhyddfrydol ac o wasanaethu fel cynghorydd ar Gyngor Cymuned Pentir.

Rhestr Buddiant:

 • Trysorydd Canolfan Penrhosgarnedd
 • Cyn-lywodraethwr Ysgol y Faenol
 • Dysgwr Cymraeg
Andrew Joyce

Enw: Cyng. John Lewis

Cyfeiriad:
Tan Rallt
Rhyd y Groes
Pentir
Gwynedd
Ll57 4YA

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg
Llywodraethwr Ysgol Rhiwlas

Proffil:
Yn enedigol o Lanfairfechan ond yn byw yn Ryd y Groes ers 2007. Gynt yn arthro a darlithydd ond bellach yn gweithio rhan-amser mewn meithrinfa planhigion. Garddwr a cherddwr brwdfrydig.

Rhestr Buddiant:
• Llywodraethwr Ysgol Rhiwlas
• Cysylltiadau a Grwp cymunedol Parchu Pentir
• Cysylltiadau gyda Phrifysgol Bangor

James Griffiths

Enw: Cyng. James Griffiths

Cyfeiriad:
Waen Wen
Caerhun
Bangor
Gwynedd
Ll57

Swydd/Is-bwyllgorau:
Pwyllgor Asedau

Proffil:
Er ei fod yn frodor o Fangor yn wreiddiol mae James wedi byw y rhan helaeth o'i oes yn Waen Wen, Glasinfryn. Cyn ail ymuno a'r Cyngor yn 2017 bu'n aelod o Gyngor Pentir o 1976 hyd at 2013 gan fod yn Gadeirydd dwywaith. Bu'n athro ysgol, dirprwy brifathro a phrifathro cyn ymddeol yn gynnar yn 1992 a'i benodi yn arholwr cerdd i Goleg y Drindod Llundain. Bu yn y swydd honno am 24 mlynedd gan arholi cerdd leldled y byd, y rhan fwyaf yn y Dwyrain Pell, Awstralia a Seland Newydd. Y mae'n sylfaenydd Côr Meibion Dinas Bangor a'i harweinydd cyntaf cyn ymddeol yn 2013. Bu hefyd yn Is Organydd Eglwys Gadeiriol Bangor am 43 mlynedd. Y mae'n briod gyda mab a merch, dwy wyres ac un ŵyr.