Ward Glasinfryn

 

Llwybrau Cerdded Caerhun

Llwybrau Cerdded Ward Glasinfryn

Llwybrau Cerdded Pentir

 

 

Os hoffech i ni gynnwys manylion eich clwb neu debyg, yna cysylltwch a’r Clerc:

 

Yr Eglwys yng Nghymru

Eglwys Sant Cedol
Eglwys Sant Cedol (Ardal Weinidogaeth Bro Ogwen)
Pentir
Bangor
Gwynedd
LL57 4UR

Gwasanaethau y Sul: 9.15 y bore – Y Cymun Bendigaid

Ficer: J G Matthews 01248 364991

Curad Cynorthwyol: C McCrea 01248 372249


Capel Berea Newydd
Capel Berea NewyddRhosfa Dewi Sant
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2AX

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Oedfaon y Sul: 10 y bore a 5.30 yr hwyr

Cyfarfodydd wythnos nos Iau am 7

Cymdeithas y Chwiorydd: Dydd Mercher cynta’r mis (p’nawn a hwyr am yn ail)

Gweinidog: Y Parch. Ddr Elwyn Richards

Gwefan: www.henaduriaetharfon.org/berea.html


Eglwys Gydenwadol Emaus
Eglwys Gydenwadol EmausLôn y Cariadon
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SB

01248 714705

Oedfaon y Sul: 10.00 y bore & 5.30 yr hwyr (Ysgol Sul pob oed)

Gweinidog: Y Parch. Olaf Davies

Gwefan: www.emausbangor.cymru

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Ysgol Llandygai
Ysgol LlandygaiYsgol yr Eglwys yng Nghymru
Llandygai
Bangor
Gwynedd
LL57 4HU

01248 352 163

e-bost: pennaeth@llandygai.gwynedd.sch.uk

www.ysgol-llandygai.co.uk


Ysgol Gynradd Rhiwlas
Ysgol Gynradd RhiwlasWaen Pentir
Bangor
Gwynedd
LL57 4EH

01248 352 483

e-bost: pennaeth@rhiwlas.gwynedd.sch.uk

www.ysgolrhiwlas.cymru

Llais Ogwan
Llais OgwanAnfonwch eich straeon, llythyrau a digwyddiadau i golygydd y mis – gwybodaeth ar gael ar www.llaisogwan.com

Trefnydd Hysbysebion:
Neville Hughes: 01248 600853
nev_hughes@btinternet.com

Y llais drwy’r post:
Owen G Jones: 01248 600184
post@llaisogwan.com

Canolfan Glasinfryn

Canolfan Glasinfryn

Ar gael i’w logi ar gyfer cyfarfodydd, partïon neu glybiau lleol.

Swyddogion y Ganolfan :-

Cadeirydd: Elfed Roberts
Hafod, Glasinfryn, LL57.
Ffon – 01248351120
ebost - elfed@dymafi.com

Ysgrifennydd: Marred Glyn Jones,
2 Stryd Fawr, Glasinfryn LL57 4UP.
Ffon -01248351067
ebost- marred567@btinternet.com

Trysorydd: Mair Griffiths,
Pen y Bryn, Waen Wen, Bangor, LL57 4UF.
Ffon - 01248352966
ebost - mairgriffiths27@gmail.com

Llogi'r Ganolfan - cyswllt Mair Griffiths, rhifau cyswllt fel yr uchod

Telerau - £8 y sesiwn h.y. Sesiwn yn fore/pnawn/nos, dim hirach na 3 awr.

I grwpiau sydd yn defnyddio yn wythnosol:
£10 y sesiwn at ddefnydd achlysurol
Partion - £25 a £25 o flaendal (i'w roi yn ol wedi ymweld a'r safle ar ol y parti)

Gweithgareddau:
Llun: Yoga - 11am - 12.30pm
Mawrth: 2 waith y mis, a 1 Sadwrn y mis - Gwnio a Brodwaith - 10.30am - 4.00pm
Mawrth: Qigong - 6.30pm - 7.30pm
Mercher: WI - ail wythnos y mis - 7.00pm - 9.00pm
Gwener: Arlunio - 10.00am - 1.00pm

Ysbyty Gwynedd
Ysbyty Gwynedd HospitalPenrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW

01248 384 384
www.wales.nhs.uk


Meddygon Teulu

  • Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu Gogledd Cymru: 0300 123 55 66
  • Llinell Gymorth Ddeintyddol Gogledd Cymru: 0845 46 47


Canolfan Feddygol Bodnant
Menai Avenue, Bangor, Gwynedd LL57 2HH
Ffôn: 01248 364492
Ffacs: 01248 363789
E-bost: colleen.owen@wales.nhs.uk

Oriau agor: 8:00 – 18:30 Llun-Gwener
www.bodnantmedicalcentre.co.uk


Meddygfa Glanfa
Orme Road, Bangor, Gwynedd LL57 1AY
Ffôn: 01248 370540
Ffacs: 01248 370637
E-bost: janet.williams18@wales.nhs.uk

Oriau agor: 8:30 - 18:00 Llun-Gwener
www.glanfasurgery.co.uk


Canolfan Feddygol Bron Derw
Glynne Road, Bangor, Gwynedd LL57 1AH
Ffôn: 01248 370900
Ffacs: 01248 387929
E-bost: shelagh.price@wales.nhs.uk

Oriau agor: 8:30-18:30 Llun-Gwener
www.bronderw.co.uk