Ein Bro

Mae ardal y cyngor yn ymestyn tua 1.887 hectar gyda phoblogaeth o 2,500 (cyfrifiad 2011). Mae ffiniau Cyngor Cymuned Pentir yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd gwledig Pentir, Glasinfryn, Waen Wen, Caerhun, Minffordd, Treborth a Penrhosgarnedd. Mae’r ward yn cynnwys Ysgol y Faenol, Ysbyty Gwynedd a Pharc Menai ac yn ymestyn heibio i Blasty Faenol i lawr at y Fenai hyd at Brynadda, Y Felinheli.

Llwybrau PentirYn ddiweddar, bu datblygu sylweddol o fewn yr ardal gyda datblygiad Cae Garnedd yng nghanol Penrhosgarnedd a safle tai newydd Redrow ar gyrion y pentref ar safle Goetre. Datblygiad Gofal Ychwanegol yw Cae Garnedd sy’n cael ei reoli ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Gogledd Cymru. Mae’n cynnwys 42 o fflatiau ar gyfer preswylwyr 55+ mlwydd oed. Mae gwybodaeth bellach am safle Redrow i’w cael ar eu safle we www.redrow.co.uk.

Cliciwch ar y llun i agor TAFLEN WYBODAETH am ein bro, ei hanes a llwybrau cerdded:

Asedau’r Cyngor

Mae gan y cyngor nifer o asedau a phrydlesau lle mae cyfrifoldebau rheoli arnynt. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Canolfan Glasinfryn (rheolaeth wedi ei ddirprwyo i Bwyllgor Rheoli’r Ganolfan)
  • Mynwent Gymunedol Pentir (gan gynnwys estyniad newydd a maes parcio)
  • Capel bach ( o fewn ffiniau’r fynwent)
  • Canolfan Penrhosgarnedd (prydles gan Gyngor Gwynedd gyda’r rheolaeth wedi ei ddirprwyo i Bwyllgor Rheoli’r Ganolfan)
  • Cae Chwarae Caerhun
  • Cysgodfannau Bws
  • Hysbysfyrddau
  • Feinciau
  • Cafnau blodau
  • Llwybrau cyhoeddus (rheolaeth wedi ei ddirprwyo i Gyngor Cymuned Pentir)

Ardal Y Cyngor

Ardal y Cyngor

Ward y Faenol

Ward y Faenol

Ward Glasinfryn

Ward Glasinfryn

Llywodraeth Leol a Chenedlaethol

Llywodraeth Leol a Chenedlaethol